Vlada Srbije je usvojila predlog Zakona o obnovljivim izvorima energije

Očekuje se potvrda ovog Zakona u parlamentu.

Cilj ovog zakona je da se novim rešenjima podstakne proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Srbiji i nove investicije u ovoj oblasti.

Novi zakon podržava sistem aukcija kao zamenu za do sada korišćeni sistem feed-in tarifa.

Ovim zakonom se uvodi i koncept javnog tendera za izbor strateškog partnera u oblasti OIE. Takođe se dodatno definiše kako se proizvođači energije moraju pridržavati propisa u oblasti vodoprivrede i životne sredine, kao i uslovi nadzora od strane inspekcijskih službi.

Poseban zakon o obnovljivim izvorima energije u Srbiji

Ministarstvo rudarstva i energetike najavilo je pripremu posebnog zakona posvećenog obnovljivim izvorima energije. Ova oblast je trenutno regulisana Zakonom o energetici.

Motiv za razvoj ovog dokumenta bilo bi stvaranje ambijenta za veće iskorišćenje obnovljivih izvora u Srbiji. Očekuje se promena sistem podsticaja proizvodnje, tako da će umesto dosadašnjeg sistema feed-in tarifa biti uvedene aukcije za energiju iz obnovljivih izvora.

Premijerka Srbije i premijer Republike Srpske (BiH) potpisali zajedničku izjavu o izgradnji hidroenergetskog sistema „Gornja Drina“

U Banjaluci je 13.11.2020. godine potpisana zajednička izjava o izgradnji tri hidrocentrale u gornjem slivu reke Drine (HE „Buk Bijela“, „HE Foča“ i HE „Paunci“), koje zajedno formiraju hidroenergetski sistem „Gornja Drina“. Procenjena vrednost sistema je oko 520 miliona evra.

Projekat će realizovati preduzeće „HES Gornja Drina“, koje je nastalo spajanjem preduzeća „Hidroelektrana Buk Bijela“ i „Hidroelektrane Foča i Paunci“ u septembru 2019. godine. Vlasnici sadašnjeg preduzeća su „Elektroprivreda Srbije“ (51%) i „Elektroprivreda Republike Srpske“ (49%).

EZ Smernice za projekte malih elektrana

Sekretarijat Energetske zajednice objavio je Smernice za projekte malih hidroelektrana (MHE) namenjen državama-članicama zajednice, a pre svega onima na Zapadnom Balkanu. Ovaj dokument bi trebalo da bude od koristi onima koji razvijaju projekte MHE, nadležnim institucijama, kao i široj javnosti.

Poslednjih godina u više zemalja-članica EC postoji veliko nezadovoljstvo javnosti izgradnjom malih elektrana. Ovo nezadovoljstvo se ne ogleda samo u javnim protestima, već i u pisanju žalbi koje se upućuju EZ.

Jedan od ciljeva Smernica je stoga i usaglašavanje procesa izgradnje MHE sa procedurama procene uticaja na životnu sredinu, a u cilju smanjenja štetnih uticaja njihove izgradnje na životnu sredinu.

Pored toga Smernice sadrže i druge važne teme, koje se, pre svega, odnose na pitanje finansiranja rada MHE, tj. subvencija. Smernice su usvojene nakon što je njihov nacrt bio predmet javne rasprave u trajanju od mesec dana, tokom čega je stigao veliki broj komentara i sugestija, pre svega od strane NVO.

Napravljeni važni koraci u pravcu izgradnje HE „Komarnica“

Reka Komarnica

Vlada Crne Gore usvojila je dokument pod nazivom „Plan davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju hidroelektrana u Crnoj Gori za 2020. godinu“. Ovim planom predviđena je dodela samo jedne koncesije, za izgradnju HE „Komarnica“ na istoimenoj reci. Osim navedenog vodotoka Vlada za 2020. godinu ne predviđa dodelu koncesija za potrebe gradnje drugih hidroelektrana, ni malih ni velikih.

Što se malih HE tiče, stav Vlade je da ne podstiče dalju gradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Što se velikih HE tiče, stav je Vlade da je izgradnja velikih hidroenergetskih objekata kompleksan proces, zbog čega nije poželjno voditi više takvih procesa paralelno.

Vlada je takođe usvojila predlog odluke o donošenju dokumenta „Detaljni prostorni plan za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici“. Generalna direktorica Direktorata za planiranje prostora u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Marina Izgarević Pavićević, je na konferenciji za štampu organizovanoj nakon sednice Vlade saopštila da je u cilju poštovanja aspekata zaštite životne sredine za ovaj planski dokument, doneta odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni.

Ona je istakla da je ovaj prostorni plan na potpun transparentan način došao u Vladinu proceduru usvajanja i da je omogućeno prethodno učešće javnosti, kao i javna rasprava. Pri tome je odabrano rešenje koje nema uticaja na kanjon Nevidio i Šavnik naselje.