HE Kozluk

Lokacija brane i HE

Brana i HE „Kozluk“ planirane su na stacionaži km 60+200, u blizini naselja Kozluk. Lokacija pripada opštini Kozluk; najbliži grad je Banja Koviljača.

Šira lokacija
Uža lokacija
Satelitski prikaz lokacije HE

Hidrološke karakteristike profila iz originalne dokumentacije

Najvažnije hidrološke karakteristike profila (date u originalnoj tehničkoj dokumentaciji) su:

 • srednji proticaj: 369 m3/s (na profilu HE „Zvornik“),
 • minimalni održivi (garantovani) protok:71 m3/s (na profilu HE „Zvornik“) i
 • velike vode referentne za projektovanje preliva: 8.000 m3/s (Q0,1).

Karakteristike brane

Najvažnije karakteristike brane su:

 • tip: gravitacioni, betonska,
 • kota krune: 135,6 mnm,
 • visina: 36,19 m (građevinska visina),
 • dužina duž krune: 282 m,
 • organi za pražnjenje akumulacije: preliv sa ustavama, 8 polja i
 • ukupni kapacitet pražnjenja: 8.000 m3/s.

Karakteristike akumulacije

Najvažnije karakteristike akumulacije su:

 • kota normalnog uspora: 135,0 mnm,
 • kota maksimalnog uspora: 135,0 mnm,
 • minimalni radni nivo: 129,5 mnm,
 • ukupna zapremina: 49,8 miliona m3,
 • korisna zapremina: 15,0 miliona m3,
 • dužina akumulacije: 19,1 km i
 • površina: 7,2 km².

Karakteristike dovoda

Postrojenje je pribranskog tipa.

Karakteristike HE/mašinske zgrade

Najvažnije karakteristike HE/mašinske zgrade su:

 • tip postrojenja: pribransko,
 • tip agregata: kapsulni sa horizontalnim vratilom,
 • broj agregata: 4,
 • instalisani protok: 800 m3/s,
 • nivo donje vode: 121,70 mnm,
 • bruto pad: 13,3 m (radni pad),
 • gubitak pada: 0,4 m,
 • neto pad: 12,9 m,
 • instalisana snaga: 93,4 MW i
 • srednja godišnja proizvodnja električne energije: 343 GWh.

Sadašnji instalisani protok HE „Zvornik“ iznosi 600 m3/s, ali se planira njegovo povećanje na 800 m3/s, kako bi se ovaj deo kaskade uskladio po pitanju protoka. Instalisani protok HE „Bajina Bašta“ može da se promeni tokom procesa revitalizacije i ugradnjom petog agregata.

Izvor: IWRM Country Report for Serbia, COWI, Stucky and Jaroslav Cerni Water Institute, 2017