HE Tegare

Lokacija brane i HE

Brana i HE planirane su na srednjem delu toka reke Drine, na stacionaži km 148+750. Lokacija pripada opštini Tegare; najbliži grad je Ljubovija.

Šira lokacija
Uža lokacija
Satelitski prikaz lokacije HE

Hidrološke karakteristike profila iz originalne dokumentacije

Najvažnije hidrološke karakteristike profila (date u originalnoj tehničkoj dokumentaciji) su:

 • površina sliva: 15.437 km2,
 • srednji proticaj: 333,5 m3/s,
 • minimalni održivi (garantovani) protok: 61,6 m3/s i
 • velike vode referentne za projektovanje preliva: 7.192 m3/s (Q0,1).

Karakteristike brane

Najvažnije karakteristike brane su:

 • tip: gravitaciona, betonska
 • kota krune: 203,0 mnm,
 • visina: 44,3 m (građevinska visina),
 • dužina duž krune: 649,0 m (betonski deo),
 • organi za pražnjenje akumulacije: prelivi sa ustavama, 8 polja i
 • ukupni kapacitet pražnjenja: 8.413 m3/s (8 polja), 7.292 m3/s (7 polja).

Karakteristike akumulacije

Najvažnije karakteristike akumulacije su:

 • kota normalnog uspora: 200,0 mnm,
 • kota maksimalnog uspora: 200,0 mnm,
 • minimalni radni nivo: 198,0 mnm,
 • ukupna zapremina: nije određena, zanemarljiva,
 • korisna zapremina: nije određena, zanemarljiva i
 • površina: 12,21 km2.

Karakteristike dovoda

Postrojenje je pribranskog tipa.

Karakteristike HE/mašinske zgrade

Najvažnije karakteristike HE/mašinske zgrade su:

 • tip postrojenja: pribransko,
 • tip agregata: aksijalni (kapsulni), sa dvostrukom regulacijom,
 • broj agregata: 4,
 • instalisani protok: 4 x 200 = 800 m3/s,
 • minimalni protok agregata: 50 m3/s (svaki od agregata može da ispušta minimalni održivi (garantovani) protok),
 • nivo donje vode: 182,20 mnm (prokopavanje 1 m),
 • bruto pad: 17,80 m,
 • gubitak pada: 0,4 m,
 • neto pad: 17,40 m,
 • instalisana snaga (aktivna): 4 x 30,22 = 120,88 MW,
 • instalisana snaga (prividna): 4 x 36 = 144 MW,
 • srednja godišnja proizvodnja električne energije: 448 GWh i
 • naponski nivo za priključenje: 110 kV.

Nominalni protok usvojen je pre svega imajući u vidu kapacitet uzvodne HE „Bajina Bašta“ sa revitalizovanim agregatima i moguće dodavanje petog agregata, kao i kapacitet nizvodne HE „Zvornik“ nakon planirane revitalizacije (zamene) agregata i optimizacije sa povećanjem snage.

Izvor: IWRM Country Report for Serbia, COWI, Stucky and Jaroslav Cerni Water Institute, 2017